บทคัดย่อ เรื่อง ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต บางมูลนาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

0
105

เผยแพร่บทคัดย่อ ครูปฐมพรสวรรค์ นาควาด เรื่อง ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต บางมูลนาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร THE DEMAND FOR INTERNET USE BY TEACHERS IN EDUCATION AT SCHOOLS BANG MUN NAK UNDER PHICHIT SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE