ผ่านมาหลายปี สรุปแล้ว coding เป็นอย่างไร ยังจำเป็นอยู่ไหม

0
1022

Coding เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ ทุกวันนี้ “โค้ด” (Code) มีความสำคัญในโลกรอบตัวเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้บางครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตว่า ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโค้ด มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากเพียงได้ แต่โค้ดก็อยู่รอบๆ ตัวเรา และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน


Coding คืออะไร

โค้ดดิ้ง (Coding) คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C, JavaScript หรือ Python

ลองนึกภาพว่า ในขณะที่เรากำลังจะต้องมาอบรมกันในวันนี้ แน่นอนว่าในหัวของเรามักมีเรื่องต่างๆ มากมายให้ “เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา” โดยที่เราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เช่น

 1. การตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางมาอบรม ยิ่งถ้าที่ตั้งสำนักงานของเราอยู่ไกลจากที่นี่
 2. การตัดสินใจในการเลือกปั้มเติมน้ำมัน ราคา ประสิทธิภาพ การให้บริการ
 3. การเลือกวิธีชำระเงิน ระหว่างเงินสด หรือบัตรเครดิต และทางเลือกอื่นๆ

จะเห็นได้ว่าอาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากมาย และทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้การตัดสินใจทั้งสิ้น การตัดสินใจสำหรับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งปกติ แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ได้เอง ยกเว้นแต่ว่า เรากำหนดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ การป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์จึงมีความซับซ้อน แต่หากได้เริ่มต้นศึกษาและฝึกฝน จะเป็นฮาร์ดสกิลที่ต่อยอดโอกาสในอนาคตอย่างแน่นอน


Coding ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

โค้ดดิ้ง (Coding) ถือเป็นหัวข้อการเรียนรู้ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากถือเป็นทักษะที่สำคัญต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านของผู้เรียน และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ในการเรียนและการทำงานของผู้เรียนได้

สำหรับประเทศไทยนั้น โค้ดดิ้ง (Coding) ถูกจัดอยู่ในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายใต้ชื่อวิชาวิทยาการคำนวณ (Computer Science) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ “เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง (Coding) อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เน้นที่การคิดอย่างเป็นระบบ
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communications Technology: ICT) เน้นที่การรวบรวม จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพื่อทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลที่ได้
 3. ความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เน้นที่การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง


ประโยชน์ของการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding)

โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย (การแยกส่วนประกอบของปัญหา หรือ Decomposition) เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนได้

นอกจากนี้ประโยชน์ของโค้ดดิ้ง (Coding) “ไม่ได้ให้แค่เพียงทักษะใดทักษะหนึ่งเพียงเท่านั้น” แต่การฝึกเขียนโค้ด จะมอบประโยชน์อีกมากมาย อย่างน่าเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น

 • มีความคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
 • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • มีความอดทน มุ่งมานะเพื่อสิ่งที่ต้องการ
 • รู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
 • เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
 • เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์


แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดดิ้ง (Coding) ที่ผู้สอนและผู้เรียนควรรู้

 • อัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นตอนหรือลำดับในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
 • การจัดลำดับ (Sequencing) การจัดลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
 • การทำงานเป็นรอบ (Loops) การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำตามเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมา
 • การแยกส่วนประกอบของปัญหา (Decomposition) เป็นแนวคิดพื้นฐานที่เป็นแนวคิดเชิงคำนวณ โดยนำมาใช้ในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข และเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเขียนโปรแกรม
 • การแก้ไขจุดบกพร่อง (Debugging) การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม


ตัวอย่างโค้ดดิ้ง (Coding)

จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นว่า Coding หรือ “วิทยาการคอมพิวเตอร์” อยู่รอบๆ ตัวเรา ในแบบที่แยกแทบไม่ออกจากชีวิตประจำวัน แม้แต่ตอนที่เราจะไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนก็ยังต้องมีการวางแผนเส้นทาง วางแผนเรื่องที่พัก อาหารการกิน และอื่นๆ และอย่างที่เราทราบกันแล้วว่า การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ในปัจจุบันนี้ เราต้องภูมิรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีทั้งฟิชชิ่ง ไลฟ์สดทางสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเชิญชวนให้เล่นการพนัน ดังนั้นความรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันดิจิทัล” จึงจำเป็น หรือแม้แต่ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เองก็สำคัญ เพราะปัจจุบันนี้ มีแนวโน้มที่จะลดการใช้กระดาษ และรณรงค์ให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทน อาทิ การส่งไฟล์เอกสารแทนการพิมพ์ลงบนกระดาษ การลากิจ/ลาป่วยในแพ็ตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Coding อยู่รอบตัวเรา เป็นวิชาที่มีความสำคัญ และจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

Twinkl, “คืออะไร ความสำคัญและเทคนิคการสอน โค้ดดิ้ง (Coding)?”, https://www.twinkl.co.th/teaching-wiki/khod-ding-coding , สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2565

Parenzploi, “Coding คืออะไร? ทำไมเด็กยุคใหม่ถึงต้องเรียน”, https://owlcampus.com/what-is-coding/, สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2565

Lalimay, “ทำความรู้จักกับ Coding วิชาแห่งโลกอนาคต”, https://www.parentsone.com/what-is-coding/, สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2565

จีระพงษ์ โพพันธุ์, “ดาวน์โหลดฟรี สไลด์สรุปแนวคิด วิทยาการคำนวณ”, https://kru-it.com/shared/slides-computational-science/ , สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2565