การสร้างแผนภูมิ

0
303

แผนภูมิ (Chart)

แผนภูมิหรือ Chart เป็นการนำข้อมูลตัวเลขมาแสดงเป็นภาพ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ ชัดเจนขึ้น เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่ายขึ้น เราสามารถสร้าง Chart ได้ทั้งจากคําสั่งบน Insert Ribbon และจาก Quick Analysis ก่อนจะสร้าง Chart หากข้อมูลของเราไม่ได้เป็น Table เราควรจะเลือก Range ของข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้สร้าง Chart เสียก่อน เพื่อให้Excel วิเคราะห์และนําเสนอรูปแบบของ Chart ที่เหมาะสมกับข้อมูลของเรา 


การสร้างแผนภูมิในโปรแกรม Excel

การสร้างแผนภูมิในโปรแกรม Excel ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข สามารถสร้างแผนภูมิได้จากเมนู Insert แล้วเลือก charts 

ถ้าผู้ใช้โปรแกรมนำตัวเลขเหล่านั้นมาแสดงเป็นแผนภูมิ จะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้โปรแกรมดูง่ายขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างแผนภูมิ ในที่นี้เลือกช่วงเซลล์ A1-D6 หรือเลือกเป็นช่วงข้อมูลแบบ 

ไม่ต่อเนื่องได้เช่น เลือกเซลล์ A1-D3 แล้วกดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ และเลือกเซลล์ A5-D5 เป็นต้น


2. คลิกเมนู Insert เลือกประเภทของแผนภูมิจากหัวข้อ Chart จากตัวอย่างเลือกแบบColumn 


3. จะปรากฎรูปแบบย่อยให้คลิกเลือกได้ทันที


4. จะได้ผลแผนภูมิดังภาพ


การเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ

หลังจากสร้างแผนภูมิเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแบบแผนภูมิใหม่ สามารถทำได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกแผนภูมิที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ

2. แถบเมนู Insert เลือกชนิดของแผนภูมิตามต้องการ


การลบแผนภูมิ

แผนภูมิที่ไม่ใช้แล้ว ต้องการลบออก สามารถทำได้ดังนี้ 

1. คลิกแผนภูมิที่ต้องการลบ

2. กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด