รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย สสวท.

0
1434

วันนี้ครูไอทีมาแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท. มีหลักสูตรอะไรบ้าง มาดูกันเลย……

สำหรับครูคณิตศาสตร์

หลักสูตร การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสําหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซึ่งจะสอนการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต โดยมีการแนะนำกล่องเครื่องมือและเมนูการใช้งานต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมในการฝึกใช้งานกล่องเครื่องมือและเมนู เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เน้นการดูวิดีโอคลิป เพื่อศึกษาการทำงานของกล่องเครื่องมือและเมนู ลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น

*สำหรับการอบรมนี้ ได้จัดเรียงเนื้อหาตามความสำคัญก่อนหลัง ผู้เรียนควรวางแผนในการเรียนให้ทันภายในช่วงเวลาเปิดหลักสูตร
**สำหรับแบบฝึกหัด มีไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ไม่ต้องส่งกลับ เนื่องจากไม่มีการคิดคะแนน
***ผู้เข้าอบรมต้องเข้าตอบคำถามในหัวข้อ “บอกวิทยากรหน่อย…” ทุกหัวข้อ เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 ที่เน้นเรขาคณิต
2. เพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างสื่อการสอน หรือใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้

จำนวนชั่วโมงเรียน

42 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

รับสมัคร: 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567

อบรม: 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567


สำหรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ มีเนื้อหาประกอบด้วย 12 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อุตุน้อย เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ ที่จะประกอบเป็นสถานีอุตุน้อย การเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม และการทดสอบอุปกรณ์ รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์สถานีอุตุน้อย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สภาพอากาศบ้านฉัน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัด และจัดการข้อมูลด้วยเว็บแอปพลิเคชันเรียนรู้ข้อมูล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจความต่าง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้วิทยาการข้อมูลในการสำรวจ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพภูมิกาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เที่ยวด้วยกัน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 นักข่าวน้อยพยากรณ์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอด้วยภาพให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ยุงไม่กวน…ชวนวิเคราะห์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล นำเสนอข้อมูล อภิปรายผล และใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของข้อมูลในการวางแผน แก้ปัญหาให้กับชุมชน หรือสังคม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Season Change) เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นโยบายยางพารา เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา และใช้ประโยชน์จากข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิหลายแหล่ง จัดเตรียม วิเคราะห์ข้อมูล และทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พิรุณหรรษา เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนาย หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เมฆาพยากรณ์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนาย หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 พลังงานแสงอาทิตย์ทำอย่างไรให้พอเพียง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแก้ปัญหาและการทำงานในชีวิตจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลในการสำรวจ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพภูมิกาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
 • ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล อภิปรายผล และใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของข้อมูลในการวางแผน แก้ปัญหาให้กับชุมชน หรือสังคม
 • ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ได้

จำนวนชั่วโมงเรียน

20 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว รหัสหลักสูตร 65078

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เหมาะสำหรับครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวิชา ทุกสังกัดหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ภาระงาน

ศึกษาบทเรียนผ่านคลิปวีดิทัศน์ ทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปทุกหัวข้อและทำแบบทดสอบประจำหลักสูตร ซึ่งสามารถกดส่งคำตอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยระบบจะใช้คะแนนจากการส่งคำตอบครั้งล่าสุด


สำหรับครูคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการรู้ดิจิทัล

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

 1. แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
 2. นิเวศสื่อและทักษะในศตวรรษที่ 21
 3. การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
 4. ความฉลาดทางดิจิทัล
 5. รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
 6. การเตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียน

12 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 70% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 3 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล
 2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร