สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

0
662

Quizizz คืออะไร

Quizizz เครื่องมือสร้าง Quiz และ Interactive Slides ที่สามารถสร้างคำถามฟรีได้มากถึง 5 รูปแบบ ทั้ง Multiple choices, Fill-in-the-Blank, Draw, Open-ended และ Poll นอกจากนี้ยังมี Paper Mode ที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้ผ่านการหมุนกระดาษคำตอบ และ สแกนผ่านอุปกรณ์ของผู้สอน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลคำตอบได้แบบ Real-Time

จุดเด่นของ Quizizz มีอะไรบ้าง

  1. ไม่จำกัดจำนวนการสร้าง Quiz และ Interactive Slides
    มี 5 รูปแบบคำถามให้เลือกใช้งานได้ฟรี คือ 1.1 Multiple choices: หลายตัวเลือก (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ หรือ ตอบข้อที่ถูกให้ครบทุกข้อ) 1.2 Fill-in-the-Blank: เติมคำตอบ 1.3 Draw: วาดภาพ 1.4 Open-ended: คำถามปลายเปิด 1.5 Poll: โพล
  2. เลือกรูปแบบการ Quiz ได้ 3 รูปแบบ คือ 2.1 Start a live quiz: ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการสอบทีละข้อ 2.2 Assign homework: ผู้เรียนดำเนินการสอบได้เอง 2.3 Paper Mode: สแกนผลคำตอบผ่านกระดาษของผู้เรียน
  3. Import ชุดคำถามหรือสไลด์จาก Google Slides, Google Forms และ Spreadsheet หรือเลือกใช้จาก Quizizz Library
  4. Export การรายงานผลได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ XLSX