การประมวลผลข้อมูล

0
2924

การประมวลผล (Data Processing) เป็นการประมวลผลทางข้อมูลเป็นการนำข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ


ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

1.1 การนำข้อมูลเข้า (Input)

          ขั้นนี้จัดเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและสะดวก ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะนำไปประมวลผลซึ่งขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยผ่านคีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ป้อนข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์จะนำเข้าผ่านตัวเชื่อมต่อ ซึ่งในทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า Port

1.2 การประมวลผล (Processing)

          เป็นขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่รับเข้ามา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การคำนวณ การเรียงลำดับข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล การแยกประเภทข้อมูลเป็นต้น

1.3 การนำเสนอข้อมูล (Output)

เป็นขั้นตอนที่ได้หลังจากผ่านการประมวลผลแล้ว โดยจะมีการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้อื่นทราบ โดยข้อมูลที่นำออกจากระบบคอมพิวเตอร์จะถูกส่งข้อมูลผ่านตัวเชื่อมต่อ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งรูปแบบของผลลัพธ์สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น รายงาน, กราฟ, ตาราง, เป็นต้น


กิจกรรมฝึกทักษะ

แม่ของนักเรียนให้ไปซื้อแอปเปิ้ลจำนวน 3 กิโลกรัม โดย

ร้านค้าที่ 1 ขายแอปเปิ้ลราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถ้าซื้อ 3 กิโลกรัมจะลดราคาให้ 10 บาท

ร้านค้าที่ 2 ขายแอปเปิ้ลราคากิโลกรัมละ 17 บาท โดยไม่มีการลดราคา

จากข้อมูลข้างต้นนักเรียนจะเลือกซื้อแอปเปิ้ลจากร้านค้าไหน
อ้างอิง

กาญจนา นุชศิริ “การประมวลผลข้อมูล” สืบค้นจากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/kanjanapopup/bth-thi-4-kar-pramwl-phl-khxmul เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563