ดาวน์โหลดฟรี เอกสารถอดบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน CODING และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

0
783

ดาวน์โหลดเอกสาร ถอดบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน CODING และการสร้างสรรค์นวัตกรรม : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ