การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

1
11098

คือ การแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา โดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์ มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้

ทำไมต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ

  • เพราะทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อย
  • เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะ จะทำให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ
  • เพราะจะทำให้ความคิดที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น เนื่องจากฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเหมาะสม


สถานการณ์ตัวอย่าง

ร้านนมแห่งหนึ่ง มีโปรโมชั่นพิเศษ นักเรียนสามารถนำขวดนมเปล่า 3 ขวดมาแลกนมขวดใหม่ไปดื่มได้ 1 ขวดทันที ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อนมได้เพียง 9 ขวดเท่านั้น ถามว่านักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมดกี่ขวด (รวมที่นำไปแลกฟรีด้วย)


ดังนั้น

นักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด ….. ขวด โดยจำนวนขวดทั้งหมด มาจากการซื้อ…..ขวด แลกฟรี…..ขวด

สรุปได้ว่า

นักเรียนซื้อนม…..ขวด และนักเรียนแลกนมฟรี……ขวด เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ดื่มนมทั้งหมด…….ขวด


ใบงาน 1.1

อ้างอิง

ขั้นตอนการคิดและ การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ (Logical thinking and problem solving) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

Comments are closed.