วิธีการแก้ปัญหา

1
5140

การแก้ปัญหา คือ การดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ซึ้งถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาทำได้หลายวิธีดังนี้

1. การลองผิดลองถูก เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆ ไม่ซับซอน ตัวอย่างเช่น การลากเส้นเพื่อหาทางออกจากเขาวงกต โดยลองลากเส้นไปตามทางที่ต้องการถ้าพบว่ามีทางตันก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเส้นทางลากใหม่ จนกว่าจะหาทางออกได้ เป็นต้นอ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด