การวาดภาพ

0
595

การวาดรูปทรงสำเร็จรูปด้วย Shape Tool

Shape Tool คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพที่เป็นรูปทรงพื้นฐานเลขาคณิต ได้แก่ สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมโค้ง วงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม เส้นตรง และรูปสำเร็จรูป

Rectangle Tool ใช้สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส


Rounded Rectangle Tool ใช้สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุมโค้ง


Ellipse Tool ใช้สร้างวงกลม และวงรี


Polygon Tool ใช้สร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยสามารถปรับจำนวนเหลี่ยมได้ด้วย Tool Option Bar 


Line Tool ใช้สร้างเส้นตรง


Custom Shape Tool ใช้สร้างภาพตามลักษณะสำเร็จรูป โดยสามารถเข้าใช้งานโดยเลือกใช้เครื่องมือ Custom Shape Tool ในแถบ Tool Option Bar เลือกใช้รูปร่างสำเร็จรูปที่ต้องการ (คลิกเลือกตรงวงกลมสีส้ม)


การวาดภาพโดยใช้ Pen Tool

สามารถวาดได้ทั้งเส้นตรง และเส้นโค้งอย่างอิสระ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

ตัวอย่างการใช้งานแบบเส้นตรงสร้างรูปสี่เหลี่ยม

ขั้นตอน 1 เริ่มแรกคลิกลงไป 1 จุดก่อน (คลิกแล้วปล่อยเมาส์)

ขั้นตอน 2 ไปคลิกอีกจุดหนึ่ง ก็จะเกิดเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุด

ขั้นตอน 3 – 5 ทำแบบเดียวกันจนครบ เกิดเป็นเส้น path รูปสี่เหลี่ยม

ขั้นตอน 6 คลิกที่เครื่องมือเทสี มันก็จะเติมสีลงไปในช่องว่างที่เกิดจากการลากเส้น


ตัวอย่างการใช้งานแบบเส้นโค้งตรงสร้างรูปครึ่งวงกลม

ขั้นตอน 1 คลิกไปก่อน 1 จุด

ขั้นตอน 2 คลิกที่แผ่นงานเพื่อเพิ่มจุดแต่ยังกดเมาส์ค้างไว้

ขั้นตอน 3 ลากเมาส์ไปด้านข้างเพื่อให้เกิดเส้นที่ใช้ดัดส่วนโค้ง แล้วปล่อยเมาส์

ขั้นตอน 4 – 5 เพิ่มจนครบตามรูปที่เราต้องการ

ขั้นตอน 6 กดเทสี ก็จะได้รูปครึ่งวงกลมขึ้นมา


**หรือถ้าต้องการให้เกิดเป็นเส้นประเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ สามารถทำได้โดย คลิกเลือกพาเล็ต PATHS(1) จากนั้นเลือก load paths as a selection(2)
อ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549

wein. “[How to] การวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool” . http://wein.exteen.com/20091020/9679-how-to-pen-tool . 2009 สืบค้นวันที่ 6กรกฎาคม พ.ศ.2558