เริ่มต้นกับ Photoshop

0
878

ความหมายของกราฟิก

กราฟิก (Graphic) มาจากภาษากรีก 2 คำคือ Graphikos หมายถึง การวาดเขียน และ Graphein หมายถึง การเขียน

ต่อมามีคนที่ให้ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า “กราฟฟิก” ไว้มากมายหลายแบบด้วยกัน แต่หลักๆ ก็มีดังนี้
            – กราฟิก เป็นศิลปะแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิด ความอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบๆ ไดอะแกรม ฯลฯ
            – กราฟิก เป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น
            – วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของจิตรกร การออกแบบโฆษณาของช่างออกแบบ
            – กราฟิก เป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

      ดังนั้นสรุปได้ว่า กราฟิก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้รับสารต้องการ


ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่ง แก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ เช่น การทำ  Image retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการและน่าสนใจยิ่ง ขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น


ภาพบนคอมพิวเตอร์เกิดได้อย่างไร

ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนั้น เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของสี ที่เราเรียกว่า พิกเซล(Pixel) มาประกอบกันเป็นภาพขนาดต่างๆ นั่นเอง

พิกเซล (Pixel) มาจากคำว่า Picture และคำว่า Element แปลตรงตัวก็คือ องค์ประกอบที่รวมกันเกิดเป็นภาพ ซึ่งสรุปก็หมายถึงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เป็นองค์ประกอบรวมกันเป็นภาพความละเอียดของภาพ เป็นจำนวนของพิกเซลที่อยู่ภายในภาพ โดยใช้หน่วยวัดเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi : Pixel per Inch) เช่น 300 ppi  หรือ 600 ppi เป็นต้น ภาพที่มีความละเอียดมากก็จะมีความชัดกว่าภาพที่มีความละเอียดน้อย

ความละเอียดของจอภาพ เป็นหน่วยที่ใช้วัดจำนวนพิกเซลสูงสุดที่จอคอมพิวเตอร์สามารถผลิตออกมาได้ ซึ่งความละเอียดของจอภาพนั้น เกิดขึ้นโดยการ์ดจอหรือหน่วยแสดงผลภาพ และควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์บน Windows ดังนั้นเราสามารถตั้งค่าการแสดงความละเอียดของจอภาพบน Windows ได้ เช่น ความละเอียด 1024×768 หมายถึง จำนวนพิกเซลในแนวนอน 1024 พิกเซลและจำนวนวีดีโอพิกเซลในแนวตั้ง 768 พิกเซล

ภาพที่เกิดบนจอภาพเกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง(Red) สีเขียว(Green) และสีน้ำเงิน(Blue)  โดยใช้หลักการยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกันทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า  Picture  กับ Element โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสี  เมื่อนำมาวางต่อกันจะเกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ แบบ Bitmap และแบบ  Vector

ภาพบิตแมป (Bitmap) เป็นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกันไป หากขยายภาพ Bitmap จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ

ภาพแว็กเตอร์ (Vecter) เป็นภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง รูปทรงหรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณเป็นตัวสร้างภาพ เป็นการรวมเอา Object (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอื่นๆ เรียกว่ารูปทรงพื้นฐาน) ต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไปในแนวต่างๆ เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่งง่ายๆ จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า Vector Graphic

ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Bitmap และ Vector

ภาพบิตแมป (Bitmap)ภาพแว็กเตอร์ (Vecter)
 1. ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ มากมาย 1. ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ โดยรวมเอา Object (เช่น วงกลม เส้นตรง) ต่างชนิดมาผสมกัน
 2. ภาพมีจำนวนพิกเซลคงที่จึงต้องการค่าความละเอียดมากขึ้นเมื่อขยายภาพ โดยจะคำนวณค่าสีทีละ pixels ทำให้ภาพแตกเมื่อขยายภาพให้ใหญ่ 2. สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง
 3. เหมาะสำหรับงานกราฟิก ในแบบต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด 3. เหมาะสำหรับงานแบบวางLayout งานพิมพ์ตัวอักษร Line Art หรือ Illustration
 4. แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคำสั่งย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจำของจอภาพ 4. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพมากกว่า เนื่องจากต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวนมากกว่า


 รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม เช่น Illustrator และ InDesign


หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop

เมื่อเราเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมา เราจะได้พบกับกรอบหน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องมือมากมาย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนจึงควรต้องเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอดังต่อไปนี้


Menu Bar: แถบคำสั่ง

เป็นแถบเมนูที่ใช้เก็บคำสั่งหลักของโปรแกรม เราสามารถคลิกเมาส์เรียกใช้งานคำสั่งได้ โดยแต่ละเมนูจะมีคำสั่งย่อยออกไปอีกมากมาย

เมนู File   ได้แก่

    New: เป็นคำสั่งสร้างไฟล์ใหม่

    Open: เป็นคำสั่งเปิดไฟล์กราฟิกส์ที่มีอยู่แล้ว

    Close: ปิดไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่

    Save: บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่อเดิม

    Save As: บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่ออื่นเพื่อไม่ให้ทับไฟล์เดิม

    Save a Copy: บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทำงานอยู่ในชื่ออื่น และ อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เช่น ฟอร์แมทของภาพ

    Revert: เปลี่ยนไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่ให้กลับไปเป็นไฟล์เดิม โดยโปรแกรมจะใช้ไฟล์ที่เราบันทึกไว้ล่าสุด คำสั่งนี้คล้ายๆ กับการทำ Undo นั่นเอง

    Import: ทำการอ่านข้อมูลจาก Scanner

    Export: ส่งงานจาก Photoshop ไปให้โปรแกรมอื่น เช่น Illustrator หรือ อาจส่งเป็นไฟล์แบบ GIF89A

    Preferences: กำหนดรายละเอียดของโปรแกรมตามต้องการ

เมนู Edit   ได้แก่

    Cut: ทำการตัดเอาส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปในหน่วยความจำที่เรียกว่า คลิปบอร์ด

    Copy: ทำการคัดลอกส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปใน คลิปบอร์ด

    Paste: เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในภาพที่กำลังทำงานอยู่

    Paste Into: เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในส่วนของภาพที่เลือกไว้ (Selection)

    Clear: ลบภาพในพื้นที่ที่เลือกไว้ (Selection)

    Fill: เติทสีลงไปในพื้นที่ที่เลือกไว้

    Stroke: เติมสีลงไปเฉพาะตรงขอบของพื้นที่ที่เลือกไว้

    Free Transform: ทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพอย่างเสรี

    Transform: ทำการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพเฉพาะอย่าง

    Purge: ล้างหน่วยความจำที่ใช้เก็บภาพในคลิปบอร์ด ประวัติการทำงาน (history) เพื่อให้มีหน่วยความจำเหลือสำหรับพื้นที่ทำงาน มากขึ้น

เมนู Image ได้แก่

    Mode: กำหนดโหมดสีที่จะใช้สำหรับภาพกราฟิกส์ เช่น สีแบบไล่เทา (Grayscale) หรือ แดง-เขียว-น้ำเงิน (RGB)

    Adjust: ปรับแต่งโทนสีของภาพ ความคมชัด ความเข้มของแสง ระดับของสี

    Duplicate: ทำสำเนาภาพขึ้นใช้งานอีกภาพหนึ่ง

    Image Size: ปรับแต่งขนาดและความละเอียดของภาพ

    Canvas Size: ปรับแต่ง/เพิ่ม พื้นที่ทำงานของภาพ

    Crop: กำจัดพื้นที่ทำงานนอกส่วนที่เลือก (Selection) ออกไป

    Rotate Canvas: ปรับเปลี่ยนทิศทางของภาพ

เมนู Layer

    เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์ และการเรียงลำดับก่อนหลังของเลเยอร์

เมนู Select ได้แก่

    All: เลือกภาพทั้งหมด

    Deselect: ยกเลิกการเลือก

    Inverse: เลือกส่วนของภาพที่ไม่ได้ถูกเลือก พูดอีกแง่ก็คือ กลับส่วนที่เลือก/ไม่เลือก

    Color Range: ทำการเลือกส่วนของภาพตามสีที่ต้องการ

    Feather: ทำให้ขอบของส่วนที่เลือก (Selection) ดูนุ่มขึ้น

    Similar: เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก (Selection) จากสีที่ใกล้เคียงกัน

    Transform Selection: ปรับทิศทางของเส้น Selection

เมนู Filter

    เป็นแถบคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาพอัตโนมัติ รวมทั้งคำสั่งเกี่ยวกับ ค่าลายน้ำ (Digimarc) ซึ่งถือเป็นการจดลิขสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของภาพ ก็เป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่อยู่ในเมนูนี้เช่นกัน

เมนู View

    รวบรวมคำสั่งในการกำหนดมุมมองภาพในรูปแบบต่างๆ การย่อ-ขยาย รวมทั้งเรื่องการวัด Grid, Guide และไม้บรรทัดด้วย

เมนู Window

    รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการหน้าต่างแต่ละหน้า ที่ปรากฏบนหน้าจอ รวมถึงหน้าต่าง palette, Toolbox ด้วย เช่น คำสั่งแสดง (Show..) คำสั่งซ่อน (Hide..)

เมนู Help

    รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรม Photoshop และการใช้งานโปรแกรม


Toolbox: กล่องเครื่องมือ

เป็นส่วนที่อยู่ของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง ปรับแต่ง และแก้ไขภาพ ซึ่งมีไอคอนให้เราสามารถเรียกใช้งานได้โดยง่าย

รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพ มีดังนี้

1. กลุ่มเครื่องมือการเลือก (Selection) ประกอบด้วย                       

            Marquee: ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์ขนาด 1 พิเซล

Move: ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์               

Lasso: ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ  

Magic Wand: ใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน          

Crop: ใช้ตัดขอบภาพ      

Slice: ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลซ์ (Slice)สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ


2. กลุ่มเครื่องมือการแก้ไข (Edit) ประกอบด้วย

Healing Brush: ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ

Clone Stamp: ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย

History Brush: ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้

Eraser: ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ

Gradient: ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ

Blur: ใช้ระบายภาพให้เบลอ

Brush: ใช้ระบายลงบนภาพ

Dodge: ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง


3. กลุ่มเครื่องมือการสร้าง (Create) ประกอบด้วย

Pen: ใช้วาดเส้นพาธ (Path)

Horizontal Type: ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ

Path Selection: ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ

Rectangle: ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป


4. กลุ่มเครื่องมือมุมมอง (View) ประกอบด้วย

Notes: ใช้บันทึกหมายเหตุกำกับภาพที่เป็นข้อความหรือเสียง

Eyedropper: ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ

Hand: ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

Zoom: ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาด


5. กลุ่มเครื่องมือเลือกสี (Color) ประกอบด้วย

Set Foreground Color, Set Background Color: ใช้สำหรับกำหนดสี Foreground Color และ Background Color


Option Bar: แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ

คือส่วนที่ใช้สำหรับตั้งค่าให้กับเครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องมือที่เราเลือกใช้งาน เช่น เมื่อเราเลือกใช้ เครื่องมือ Move ออปชั่นบาร์ก็จะมีตัวเลือกให้กำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือ Move


Palette: พาเล็ตที่รวบรวมเครื่องมือ

คือกลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ ช่วยควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในขั้นตอนการทำงาน

การเรียกใช้งานพาเล็ตสามารถทำได้โดยไปที่เมนู Window แล้วเลือกกล่องพาเล็ตที่ต้องการใช้งาน โดยเราสามารถแยก/รวมพาเล็ตไว้ในช่องเดียวกันได้ด้วยการลากเม้าส์ที่แท็บหัวข้อของพาเล็ตนั้นๆ ไปทับในช่องพาเล็ตที่ต้องการ


แหล่งภาพที่สามารถนำมาใช้งาน

 1. เว็บไซต์ เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาจากเว็บ www.freeimages.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้เราสามารถนำภาพมาใช้ได้ฟรี
 2. สแกนภาพ เราสามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์เพื่อสแกนภาพมาใช้ในคอมพิวเตอร์ได้
 3. กล้องดิจิตอล ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพแล้วนำมาตกแต่งในโปรแกรม Photoshop
 4. แผ่นซีดีรวมภาพ ในท้องตลาดจะมีแผ่นซีดีที่รวบรวมไฟล์รูปภาพ เราสามารถซื้อมาใช้งานได้


การเปิดไฟล์ภาพด้วยคำสั่ง Open

ก่อนที่เราจะสามารถนำไฟล์ภาพเข้าสู่โปรแกรมได้นั้น เราจำเป็นจะต้องจัดเตรียมไฟล์ภาพให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลก่อน เช่น อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแผ่นซีดี เป็นต้น แล้วเราจึงจะสามารถนำเข้าไฟล์ภาพได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. เลือกคำสั่ง File > Open หรือกดคีย์ลัด Ctrl + O ก็ได้
 2. จะปรากฏหน้าต่าง Open ขึ้นมา แล้วทำการเลือกตำแหน่งที่อยู่ของภาพ
 3. เลือกภาพที่ต้องการ ถ้าต้องการนำเข้าหลายๆ ภาพ สามารถกดปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกหลายภาพได้ หรือกดปุ่ม Shift ในกรณีที่เลือกหลายภาพและภาพอยู่ติดกัน
 4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Open


ประเภทของไฟล์ภาพดิจิตอล

.JPG เป็นไฟล์ที่มีการบันทึกข้อมูลแบบสูญเสียข้อมูล ภาพที่ได้นำมาใช้งานทั่วๆ ไป ไฟล์ประเภทนี้จะตัดรายละเอียดของภาพบางส่วนออก ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นสีได้มากนัก เหมาะสำหรับเก็บไว้ดูหรือนำไปลงอินเทอร์เน็ต

.GIF เป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลสูง แต่จะให้ความละเอียดของภาพมากกว่า ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กมาก มักนำมาใช้งานบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพราะไฟล์ที่มีขนาดเล็กทำให้ไม่เสียเวลาในการเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว

.PSD เป็นไฟล์ที่เกิดจากโปรแกรมตกแต่งรูปภาพคือ Photoshop ไฟล์ประเภทสามารถแก้ไขได้ง่าย เพราะมีการทำงานเป็นเลเยอร์ มีข้อจำกัดคือมีไฟล์ขนาดใหญ่ และสามารถเปิดได้กับโปรแกรม Photoshop อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปิดกับโปรแกรมจัดการรูปภาพอื่น ๆ ได้

.TIF เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ สามารถแสดงผลความละเอียดของภาพได้ทุกระดับตั้งแต่ภาพขาวดำไปจนถึงภาพสี ซึ่งจะนำไปใช้กับงานทางด้านการพิมพ์ สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่อง MAC และ PC โปรแกรมที่ใช้ ตัวอย่างเช่น PageMaker

.PNG ย่อมาจาก Portable Network Graphics ซึ่งเป็นรูปแบบของไฟล์รูปภาพที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์โดยเฉพาะ และเพื่อใช้แทนรูปแบบของไฟล์ GIF เป็นไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้กับเครื่องที่มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการทำงาน และสามารถทำงานอยู่บนคนละระบบปฏิบัติการ เช่น Linux และ Windows จะเห็นได้ว่าไฟล์แต่ละประเภทนั้นมีลักษณะการทำงานและการบีบอัดไฟล์ที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการไฟล์แบบใด


การสร้างไฟล์ใหม่

การสร้างไฟล์ใหม่ คือการสร้างแผ่นงานที่ว่างเปล่า สามารถทำได้โดย

 1. เลือกคำสั่ง File > New หรือกดคีย์ลัด Ctrl + N ก็ได้
 2. จะปรากฏหน้าต่าง New ขึ้นมา
 3. ใส่ชื่อของไฟล์ภาพ (Name)
 4. กำหนดขนาดความกว้าง (Width)
 5. กำหนดความสูง (Height)
 6. กำหนดความละเอียดของภาพ (Resolution)
 7. กำหนดพื้นหลังของภาพ (Background Contents) โดยจะมีให้เลือก 3 แบบคือ 
  White พื้นหลังเป็นสีขาว
  Background Color พื้นหลังจะมีสีเดียวกับสีแบ็คกราวนด์ที่กำหนดอยู่ใน Toolbox
  Transparent พื้นหลังไม่มีสี(โปร่งใส)
 8. คลิกที่ปุ่ม OK


การบันทึกงาน

หลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้ว สามารถบันทึกได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ Save เป็นการบันทึกงานทับงานเก่า และ Save As… เป็นการบันทึกโดยจะมีการถามหาที่บันทึกใหม่และชื่อใหม่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกคำสั่ง File > Save หรือกดคีย์ลัด Ctrl + S หรือเลือก Save As… ในกรณีที่ไม่อยากบันทึกทับไฟล์งานเก่า
 2. จะปรากฏหน้าต่าง Save หรือ Save As… ขึ้นมา
 3. เลือกสถานที่ที่จะบันทึก
 4. ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name
 5. เลือกรูปแบบสกุลของไฟล์ (ถ้าเป็น .PSD จะสามารถนำกลับมาแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop)
 6. คลิกที่ปุ่ม Saveอ้างอิง             

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. “พิกเซล (Pixel)”. http://122.155.162.144/nsm2009/it/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3A-pixel&catid=24%3Acomputer&Itemid=35&lang=th . 2556. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            ทีมงานทรูปลูกปัญญา. “ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก “. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/366-00/ . 2552. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            จารุณี ขันใจ. “กราฟิกและเว็บไซต์”. https://docs.google.com/document/d/1-4wFGUfMMFv3sc9NzpK5pBdqOzOkGMbCkI_LQoKEKSM/edit . สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            sangrawee. “การใช้โปรแกรมกราฟิก”. http://sangrawee1366.blogspot.com/p/1.html . 2553. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            กฤติยา พลหาญ. “ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก “. http://www.krukikz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=180 . สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “อะโดบี โฟโตชอป”. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B0 . 2558. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558

            ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549

            กรวีร์  เจริญดี. “กล่องเครื่องมือ (Toolbox)”. http://krukorawee.com/photoshopcs3/unit1.3.html . สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2558